Học được gì từ khóa học này:

  • Cách lập kế hoạch gây quỹ NPO hiệu quả
  • Cách phân tích các nguồn thu nhập
  • Các phương thức gây quỹ
  • Cách phát triển và giữ các nhà tại trợ trung thành
  • Cách theo dõi và giám sát chương trình gây quỹ

Khóa học được giảng dạy bởi chuyên viên tư vấn và gây quỹ Nguyễn Phương Anh. Khóa học dành cho nhân viên gây quỹ, Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính hoặc Nhân viên truyền thông. Ngoài ra, bộ công cụ này cũng hữu ích trong bất cứ nghề nghiệp nào cần huy động và quản lý tài chính.

Đăng Ký Ngay