Tham gia khóa học, bạn sẽ:

  • Nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh giá chương trình
  • Biết cách lên kế hoạch cho công tác đánh giá chương trình
  • Hiểu được vai trò của khung logic trong việc đánh giá
  • Được giảng viên đưa ra các khuyến nghị để tiến hành công tác đánh giá chương trình một cách hiệu quả hơn.
  • Biết cách sử dụng và chia sẻ các kết quả của công tác đánh giá chương trình.

Đăng Ký Ngay