Với sự hướng dẫn tận tình từ giảng viên, bạn sẽ học được:

  • Hiểu rõ tầm quan trọng của bản kế hoạch chiến lược và kế hoạch hành động cho NPO.
  • Nắm được quy trình chuẩn bị và triển khai lập kế hoạch hoạt động cho một dự án cụ thể.
  • Xác định các nguồn lực cần thiết cho từng nhiệm vụ trong bản kế hoạch hành động.
  • Giúp thúc đẩy và quản lý tình nguyện viên theo nhóm và mục tiêu hiệu quả.
  • Lập kế hoạch nhiệm vụ và thời gian thực hiện cho từng nhân viên theo bản kế hoạch.
  • Giám sát tiến độ theo từng nhiệm vụ trong bản kế hoạch và tự đánh giá sau mỗi nhiệm vụ.

Đăng Ký Ngay