Nếu không hoạch định chiến lược, kế hoạch của tổ chức sẽ có nguy cơ gì?

  • Bất đồng về mục đích và ưu tiên.
  • Mục đích và ưu tiên không thực tế.
  • “Quản lý bằng khủng hoảng”.
  • Nhân viên bất mãn nghỉ việc.
  • Theo đuổi những  chương trình không giúp NPO tiến gần đến mục đích của mình.
  • Thiếu nguồn tài trợ.
  • Thiếu sự hỗ trợ của cộng đồng.
  • Quản lý tình nguyện viên không hiệu quả, khiến cho dự án thất bại.

Khóa học này sẽ giúp bạn nắm bắt những công cụ lập kế hoạch hành động hữu ích cho tổ chức và quy trình ứng dụng chúng sao cho hiệu quả nhất để bắt tay vào thực hiện một dự án phi lợi nhuận.

Đăng Ký Ngay