Khóa học có thể giúp bạn nắm được:

  • Tầm quan trọng của quản lý tình nguyện viên
  • Lập kế hoạch để sử dụng tình nguyện viên trong NPO
  • Tuyển dụng, ghi nhận và quản lý tình nguyện viên
  • NPO điều hành bởi tình nguyện viên

Đăng Ký Ngay