Khóa học “Bộ công cụ quản trị dành cho tổ chức phi lợi nhuận” được hướng dẫn chuyên sâu và chi tiết bởi Trung tâm cộng đồng LIN.

Nội dung chính của khóa học:

  • Giới thiệu về công tác quản trị
  • Tuân thủ các quy định pháp luật đối với tổ chức
  • Vai trò của cán bộ quản lý và Hội đồng quản trị
  • Các hình thức tự điều chỉnh
  • Thành lập Hội đồng quản trị hay Hội đồng cố vấn
  • Tổng kết nội dung
  • Đăng Ký Ngay