Các nội dung chính của khóa học:

  • Phân biệt vai trò của người làm Brand, Sales, và Trade Marketing.
  • Khám phá 3 điểm tương tác giữa người tiêu dùng và thương hiệu.
  • Các nguyên tắc trong Trade Marketing.
  • Hiểu về shopper và customer insights: khám phá tâm lý người mua trước và trong khi mua hàng, biết được mối quan tâm của khách hàng/nhà phân phối.

Đăng Ký Ngay